Particulars

BIVP

BIPV és l’acrònim de Building Integrated Photovoltaics, és a dir: Fotovoltaica Integrada en Edificis.

A diferència de les instal·lacions BAPV (Building Applied Photovoltaic o Fotovoltaica Afegida als Edificis), en les quals els mòduls fotovoltaics s’afegeixen a l’edifici sense assumir cap funció estructural, en una instal·lació BIPV els mòduls s’integren com un element estructural de l’edifici. És a dir, els mòduls de les instal·lacions BIPV tenen una doble funció: generar energia i fer de coberta de l’edifici.

Una característica essencial de la instal·lació BIPV és el tipus de mòdul que es fa servir: acostumen a ser mòduls dissenyats a mida i específics per a l’aplicació concreta, i el seu muntatge requereix un coneixement tècnic avançat de les seves funcionalitats, tant a nivell elèctric com arquitectònic, ja que han d’emprendre una doble funció.

Els mòduls fotovoltaics estàndard estan fets de cèl·lules fotovoltaiques encapsulades entre un vidre i una làmina de tedlar. En canvi, els mòduls BIPV acostumen a estar fets de doble vidre, tant a la cara exterior com a la interior, permetent el pas de certa quantitat de llum a l’interior de l’edifici. Igualment, el gruix dels vidres acostuma a ser major. Si en un mòdul estàndard el vidre té un gruix d’entre 2 i 3 mm, als mòduls BIPV tenen gruixos d’entre 4 i 10 mm a totes dues cares.

El disseny i la realització d’una instal·lació BIPV requereixen coneixements multidisciplinaris sobre els diferents materials a utilitzar, i també de les diferents tècniques constructives a aplicar. Conèixer les diverses possibilitats de disseny dels mòduls i les diferents tècniques constructives és clau per poder dur a terme un projecte que compleixi les expectatives al llarg de tota la seva vida útil.

BIVPBIVP

Es tracta de projectes emblemàtics que tenen una triple funció:

BIVPBIVP

A Impulso Solar hem participat en una gran quantitat de projectes d’integració i, si ho desitges, et podem ajudar a dissenyar el teu.