Les microxarxes són sistemes elèctrics en petita escala que comprenen sistemes de generació distribuïda i dispositius d’emmagatzematge interconnectats, i que permeten el subministrament d’energia elèctrica a petites comunitats, zones rurals, illes i zones aïllades que compten amb diversos consumidors.

Així, els elements principals que conformen una microxarxa són:

Tradicionalment, les microxarxes s’han basat en l’ús de grups electrògens, però actualment aquest model està evolucionant cap a les actuals microxarxes híbrides, que integren energia fotovoltaica amb els grups electrògens, i cap a les microxarxes 100% renovables. Aquesta transformació de model permet obtenir xarxes fiables, rendibles i amb un menor impacte ambiental.

Una microxarxa pot operar interconnectada a una xarxa elèctrica principal, o bé de forma aïllada. En operar de manera interconnectada, des del punt de vista de la xarxa principal, la microxarxa es comporta com una única càrrega o un únic generador.

Una de las fortaleses de les microxarxes és la seva capacitat d’operar de forma aïllada. D’aquesta manera, davant la sospita d’alguna fallada o pèrdua de subministrament per part de la xarxa principal, la microxarxa pot desconnectar-se’n i actuar com a xarxa independent. Aquesta dualitat del seu funcionament permet garantir la continuïtat, la fiabilitat i l’estabilitat del subministrament.

Microxarxes empresesMicroxarxes empreses

La integració de microxarxes en grans sistemes elèctrics necessita que aquests es transformin en xarxes elèctriques intel·ligents (Smart Grid), que integren de manera intel·ligent les accions de tots els actors (generadors, consumidors, etc.) amb l’objectiu de gestionar l’energia de forma més eficient i rendible.

A Impulso Solar hem participat directament en la implantació i la gestió de microxarxes amb integració d’energia solar.